Эшачарна гIо деш хилар

Фото: serdalo.ru

Декабрь бетта доагIа 3 ди дагадоагIаш а из дездеш а хул дерригача дунен тIа. ХIана аьлча цу дийнахьа дерригача дунен тIа дездеш да заIапхошта хетадаь цIай-ди. Цу дийнахьа массайолча дунен шахьарашка тайп тайпара вIашагIкхетараш дIакхохь, дегIаца айп долаш, е могаш боацаш заIап болча наха лаьрхIа. Из хьожадаь да цар вахар сийрда даккхардухьа, дилла цIагIа багIаш хургбоацаш, дунен вахара боламца ийна уж хургболаш, кхыболча наха нийса баха бокъо цар хургйолаш.

Дерригача дунен тIа бахача 7 миллиард совгIа болча нахах 7-гIа дакъа нах заIапал долаш ба. Уж хул 1 миллиардага кхоачаш нах. Царех 14 миллион совгIа саг Россе а вах. Уйла йича, дукха адам да из. Дунен тIарча масса паччахьалкхен кулгалхой, могаш боацаш, заIапал долча наха шоай вахаре алсамбовла, могаш болча наха санна къахьега, чу-ара бовла аьттув хургболаш, царна дарба дара тIехьа къахьегаш, болх беш ба. Къаьстта кхычар гIо-новкъостал доацаш, ший вахара наькъаш Iалашде аьттув боацачарна.
Ер ди дезде доладаь сов дукха ха еце а, ший моттиг хьа а лаьца ма хетта низ чубенна нийсача боларца додаш да. 1992-ча шера 47 сессиях вIашагIкхийттача, ООН генеральни ассамблеяс хьакхайкадаьд, декабрь бетта 3 ди заIапхой ди хилда, аьнна. Массайолча дунен паччахьалкхенашка цар баь тIахьехам ба цу дийнахьа заIапхой шоай цIеношкара ара а байна, могаш болча наха нийса леларгболаш. Из ди царна дIадовзийташ вIашагIкхетараш дIакхохьаш болх барал совгIа, цар вахар эргдаккха деза, аьнна а хьоадаьд. Хьоаха ма дарра дерригача дунен тIа цхьа миллиард гаргга заIапхо вах, дунен 100 дакъах 15 дакъа нах ба уж. Царех дукхагIбараш, балха гIулакха а, вахара хьалах а кхоачам боацаш, догъийша, къе, хала боахкаш нах ба. Болхаш-боагIаш бIаргбайча, гонахьарча наха дег тIара тIаэца тигац уж. Бакъда, тIехьарча хана, дерригача дунен тIа паргIато яржачул тIехьагIа, заIапхой шоаш а, цар бала бараш а оарцагIбайна, из гIулакх кIезиг-дукха меттадоагIаш латт.


Дерригача дунен тIа санна ГIалгIайче а ба заIапхой. Уж боацаш царех хаьда-м цхьаккха мохк хургбац. Бакъда, мохк ше боккха цахиларах, укхаза баха нах ахмиллион мара цахиларах кхычахьа санна дукха бац вай мехка заIапал дола унахой. Вешта наьха дукхалга-кIезигалга хьежача тоъал ба уж. ЗаIапхошта вахар аттача даккхар ловш, царна доагIа гIулакх деш, уж цIагIара хьаара а баьха, наха юкъе лелийтар ловш дукха болх дIакхохь вай мехкарча Iаьдала урхленаш а, къахетаман фондаш а, дукхача юкъара болх лелабеча къахьегамхоша а. царна уллув дIа а айтта болх дIахьош ГIалгIайчен унахцIенон министерсва викалаш а ба.
«Дег тIара баркал оал аз заIапхошта терко еш цар гIулакхага хьошаш болча наха – юкъара болхлелабечарна, хьехархошта, лорашта. Къаьстта лерхIамца баркал ала безам ба заIап долча берашца къахьегаш цар хьал теркал деш, дешар тIехьа а, дIахо вахаре саг алсамваларгахьа долча даькъе а болх беш болча наха. Хьамсара мехкахой! Укх дийнахьа а кхыча деношка а вайгара гIо эшача нахага хьожаш, цар дехар кхоачашдеш хилалаш, къаьстта шоай дегIа доал дулуш боацача унахошка. Дег тIара ловца боаккх аз, массанена моаршал, машар, ираз, сабар, безам, гаргарча наьха терко хилар дог доахаш», – йоах, инстаграмма ший оагIон тIа ГIалгIай мехка УнахцIенон министра Iарапханаькъан Марема.
Саг шийна хало тIакхаьчача кулгаш Iохецаш, дог дилла хила йиш яц. Дицде йиш яц халон тIехьа атто йоагIалга. МоллагIа сага хьадешдола хIама мел кIезига боарам болаш дале а, из хьадаь чакхдаьлча цох доккха гIулакх хулаш хул. Наьха хьашташ кхоачашдара тIехьа гIо хул. Тахан хIаране ший гIулакх кхета а даь, наха из дерга хьежаш ца а вагIаш къахьийгача, гIулакх ди тIехьа дегIадоагIаргдар.
«Мичча тайпара вале а, саг – саг ва. Со дукха хана денз тийша я, моллагIвола саг нахах лечкъаш хьагуча ца воалаш вагIа, ше эсал хиларах, е наха ше бIаргавайта кхераш хиларах, е шийх нах белар кхераш из хиларах. ДукхагIа из да, вай Кавказе дахача наьха оамалга хьежжа. Из уйла дIа а яьккха, шийна ваха хьажа веза саг, могаш вале а веце а. Цхьаькха а да вай кхетаде дезаш, хала хIама да могаш воацача сагах заIапхо мара ший цIагIарча наха цох кхы дIахо саг лоархIаш цахилар. Дукха хулаш долча тайп-тайпарча вIашагIкхетарашка арабоахаш, цига сакъердийташ хилча майра бовл заIапхой. Цул совгIа, уж шоаш дакъа лоацаш болаш из цIай дале а, е моллагIа кхыдола вIашагIкхетар дале а, уж хилча, вокхар а дог доагIа иштта хила. ТIаккха хала да цIагIарча наха, хьай дезало хьоца къамаьл дувцаш ца хилча, шоашта ловча тайпара унахочунга хьожаш хилча. Хийлане ладувгIа тигац заIапхошка, цар вахара уйлашка, тIаккха дIакIорда а дай соц саг. мегаргдац ший сагаца сов хьарама хила. ЗаIап бола нах шоаш цамогаш хилар диц а даь, кхыча наха нийса баха хьажа беза укх дунен тIа. Иштта саг вахаш хилча кхычарна а хьокхам хул цох. Цул совгIа диц де йиш яц, моллагIча лазара духьала Дала вайна маьл язбелга. Дерригача а дунен тIарча заIапхой денца даькъала бувц аз могаш мел боаца нах», — йоах, «Мял» яхача фонда кулгалхочо Дзейтанаькъан Лейлас.
Цхьаькха а да теркал де дезаш. МоллагIа могаш воаца саг бIарга вайча, цхьа тамашийна цун бIарахьежаш оамал я вай, дунен тIа из ишта хила йиш йоацаш мо. Цудухьа, наьха бокъо цхьатарра хургйолаш, нийсача уйлашца хила беза нах. ЧIоагIа теркам бе безаш хIама да наьха кхетам лакхбар. Кхетам боацача сага фуннагIа а ду, нийсдар е дацар аьнна, къоастам ца беш. Цудухьа ший дешарцара гIулакх тоаде деза массане а. «Шийгахьа Iилма доаца саг – веннача сагах тара ва, кхетам боаца саг – хьайбах тара ва», яьхаш да.

Матенаькъан Илез

 
По теме
Яь чIоагIо кхоаччаш чакхъяккхар - Сердало 2017 шу чакх а даьнна 2018 шу хьахулача хана дукхача наха шоашта хьалхашка декхараш овттадаьдар дикагIча оагIорахьа хувцабала лаьрхIа.
21.12.2018
«Сабар – хьаькъала корта» - Сердало Адамий оамалаш тайп-тайпара я. Бакъда, дикача оамал тIехьа волча сага халкъо сий ду, лерхIам бу, цо аьннача хIаманга ладувгIаш цо яхар тIаэц.
20.12.2018
Лорий дика гIонча - Сердало Дукхача хана денз, вайцигарча цамогаш хиннача наха оарцагIа ухаш, царна эшаш дола гIо деш, хьайоагIарех я лорий сихача гIон йола машенаш.
20.12.2018
 
Шу – денош, кIираш, бетташ - Сердало Хийла саг хул гIалгIай меттал долча деной цIераш ца йовзаш, е уж денош латтача ханах кIирах фу оал ца ховш иштта дIахо а. ДукхагIа нах сагота цахилар да из, хIаране шийна хIанз укх сахате накъадаргдар мара хьаэцац.
14.12.2018
Iилманхо - Сердало «Шух дикагIвар, Къуръан Iома а даь,из дIахьийхар ва» Элчан хьадис (с.а.с.) ТкъестлагIча бIаьшера вай мехка дин Ислам наьха санна даьржад.
07.12.2018
 
Хьехархочун никъ - Сердало Саг хIамангахьа совволаш а воацаш а хул. ХIара сага ше-ший ба, дунен чу воагIаш бена никъ.
07.12.2018
Причину установят - Ингушетия Накануне на территории рынка «Фабрика» произошел пожар Вчера около 8 часов вечера на территории Универсального крытого рынка («Фабрика») в Назрани произошел пожар.
24.05.2019 Ингушетия
Накануне, около 17 часов, на стационарном посту при проведении оперативно-розыскных и профилактических мероприятий сотрудниками УГИБДД МВД по Республике Ингушетия для проверки была остановлена автомашина «Ауди А6»,
24.05.2019 МВД России по Республике Ингушетия
Вчера на ул. Западная г. Малгобек и в с.п. Вознесенское Малгобекского района ОАО «РН Ингушнефть» обнаружены две несанкционированные врезки в нефтепровод,
24.05.2019 МВД России по Республике Ингушетия
Следователи возбудили уголовные дела в отношении двух жительниц региона по подозрению в оказании пособничества участникам боевых действий против правительственных сил Сирии,
17.05.2019 Ингушетия
В сельском поселении Пседах Малгобекского района прошла профилактическая беседа «Мы хотим — жить!» для школьников, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
16.05.2019 Ингушетия
Ингушский драмтеатр награжден дипломом фестиваля национальных театров прикаспийских государств - Ингушетия Ингушский государственный драматический театр имени Базоркина награжден дипломом международного фестиваля национальных театров прикаспийских государств, сообщает пресс-служба учреждения.
23.05.2019 Ингушетия
В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась фотовыставка «Звездная дорога гор» - Ингушетия В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие фотовыставки «Звездная дорога гор» двух профессиональных фотографов Магомета Цурова и Евгения Шивцова, сообщает пресс-служба учреждения.
24.05.2019 Ингушетия
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится презентация Хеды Гапархоевой - Ингушетия 27 мая в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится презентация мастера декоративно-прикладного искусства Хеды Гапархоевой «Национальная традиционная одежда ингушей», сообщает пресс-служба учреждения.
24.05.2019 Ингушетия
Министр культуры России Владимир Мединский наградил почетной грамотой народного художника Ингушетии Зелимхана Эсмурзиева, сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств республики.
23.05.2019 Ингушетия
В республике торжественно отметили «Ночь музеев» С каждым годом акция «Ночь музеев» привлекает сотни тысяч желающих бесплатно посетить выставку, концерт или любое другое культурное мероприятие,
20.05.2019 Ингушетия
По итогам выступления ингушские дзюдоисты на IX Всероссийском Фестивале народных игр и национальных видов спорта среди учащихся Северо-Кавказского федерального округа во Владикавказе завоевали пять медалей различного достоинства.
22.05.2019 Ингушетия
«Месяц чистых дел» - Ингушетия Энергетики пришли не за деньгами, а с деньгами Глава «Ингушэнерго» принял участие в благотворительной акции в честь Рамадана.
24.05.2019 Ингушетия
60493220_588805974942662_7031503303464714240_n - Министерство Образования В сельском поселении Барсуки Назрановского района открыли новый детский сад на 220 мест при участии главы республики Юнус-Бека Евкурова и министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.
21.05.2019 Министерство Образования
Мэрия самого крупного города в Ингушетии Назрани планирует создать парк «Семья» в честь новорожденных рядом с региональным перинатальным центром.
22.05.2019 Сердало
33333 - Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору         23 мая 2019 года на основании распоряжения № 70 от 06.05.2017 г. завершена плановая выездная проверка в отношении ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница им.
24.05.2019 Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начаты работы по реконструкции автодороги «Экажево-Али-Юрт» - Ингушавтодор В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начаты работы по реконструкции автодороги «Экажево-Али-Юрт» (Назрановский район) , протяженностью 3 км,
24.05.2019 Ингушавтодор
В Май 24, 2019 Уважаемые жители города Назрань, сообщаем вам о том что, в связи с проводимыми работами на аварийном участке электросетей,
24.05.2019 Администрация города