Эшачарна гIо деш хилар

Фото: serdalo.ru

Декабрь бетта доагIа 3 ди дагадоагIаш а из дездеш а хул дерригача дунен тIа. ХIана аьлча цу дийнахьа дерригача дунен тIа дездеш да заIапхошта хетадаь цIай-ди. Цу дийнахьа массайолча дунен шахьарашка тайп тайпара вIашагIкхетараш дIакхохь, дегIаца айп долаш, е могаш боацаш заIап болча наха лаьрхIа. Из хьожадаь да цар вахар сийрда даккхардухьа, дилла цIагIа багIаш хургбоацаш, дунен вахара боламца ийна уж хургболаш, кхыболча наха нийса баха бокъо цар хургйолаш.

Дерригача дунен тIа бахача 7 миллиард совгIа болча нахах 7-гIа дакъа нах заIапал долаш ба. Уж хул 1 миллиардага кхоачаш нах. Царех 14 миллион совгIа саг Россе а вах. Уйла йича, дукха адам да из. Дунен тIарча масса паччахьалкхен кулгалхой, могаш боацаш, заIапал долча наха шоай вахаре алсамбовла, могаш болча наха санна къахьега, чу-ара бовла аьттув хургболаш, царна дарба дара тIехьа къахьегаш, болх беш ба. Къаьстта кхычар гIо-новкъостал доацаш, ший вахара наькъаш Iалашде аьттув боацачарна.
Ер ди дезде доладаь сов дукха ха еце а, ший моттиг хьа а лаьца ма хетта низ чубенна нийсача боларца додаш да. 1992-ча шера 47 сессиях вIашагIкхийттача, ООН генеральни ассамблеяс хьакхайкадаьд, декабрь бетта 3 ди заIапхой ди хилда, аьнна. Массайолча дунен паччахьалкхенашка цар баь тIахьехам ба цу дийнахьа заIапхой шоай цIеношкара ара а байна, могаш болча наха нийса леларгболаш. Из ди царна дIадовзийташ вIашагIкхетараш дIакхохьаш болх барал совгIа, цар вахар эргдаккха деза, аьнна а хьоадаьд. Хьоаха ма дарра дерригача дунен тIа цхьа миллиард гаргга заIапхо вах, дунен 100 дакъах 15 дакъа нах ба уж. Царех дукхагIбараш, балха гIулакха а, вахара хьалах а кхоачам боацаш, догъийша, къе, хала боахкаш нах ба. Болхаш-боагIаш бIаргбайча, гонахьарча наха дег тIара тIаэца тигац уж. Бакъда, тIехьарча хана, дерригача дунен тIа паргIато яржачул тIехьагIа, заIапхой шоаш а, цар бала бараш а оарцагIбайна, из гIулакх кIезиг-дукха меттадоагIаш латт.
Дерригача дунен тIа санна ГIалгIайче а ба заIапхой. Уж боацаш царех хаьда-м цхьаккха мохк хургбац. Бакъда, мохк ше боккха цахиларах, укхаза баха нах ахмиллион мара цахиларах кхычахьа санна дукха бац вай мехка заIапал дола унахой. Вешта наьха дукхалга-кIезигалга хьежача тоъал ба уж. ЗаIапхошта вахар аттача даккхар ловш, царна доагIа гIулакх деш, уж цIагIара хьаара а баьха, наха юкъе лелийтар ловш дукха болх дIакхохь вай мехкарча Iаьдала урхленаш а, къахетаман фондаш а, дукхача юкъара болх лелабеча къахьегамхоша а. царна уллув дIа а айтта болх дIахьош ГIалгIайчен унахцIенон министерсва викалаш а ба.
«Дег тIара баркал оал аз заIапхошта терко еш цар гIулакхага хьошаш болча наха – юкъара болхлелабечарна, хьехархошта, лорашта. Къаьстта лерхIамца баркал ала безам ба заIап долча берашца къахьегаш цар хьал теркал деш, дешар тIехьа а, дIахо вахаре саг алсамваларгахьа долча даькъе а болх беш болча наха. Хьамсара мехкахой! Укх дийнахьа а кхыча деношка а вайгара гIо эшача нахага хьожаш, цар дехар кхоачашдеш хилалаш, къаьстта шоай дегIа доал дулуш боацача унахошка. Дег тIара ловца боаккх аз, массанена моаршал, машар, ираз, сабар, безам, гаргарча наьха терко хилар дог доахаш», – йоах, инстаграмма ший оагIон тIа ГIалгIай мехка УнахцIенон министра Iарапханаькъан Марема.
Саг шийна хало тIакхаьчача кулгаш Iохецаш, дог дилла хила йиш яц. Дицде йиш яц халон тIехьа атто йоагIалга. МоллагIа сага хьадешдола хIама мел кIезига боарам болаш дале а, из хьадаь чакхдаьлча цох доккха гIулакх хулаш хул. Наьха хьашташ кхоачашдара тIехьа гIо хул. Тахан хIаране ший гIулакх кхета а даь, наха из дерга хьежаш ца а вагIаш къахьийгача, гIулакх ди тIехьа дегIадоагIаргдар.
«Мичча тайпара вале а, саг – саг ва. Со дукха хана денз тийша я, моллагIвола саг нахах лечкъаш хьагуча ца воалаш вагIа, ше эсал хиларах, е наха ше бIаргавайта кхераш хиларах, е шийх нах белар кхераш из хиларах. ДукхагIа из да, вай Кавказе дахача наьха оамалга хьежжа. Из уйла дIа а яьккха, шийна ваха хьажа веза саг, могаш вале а веце а. Цхьаькха а да вай кхетаде дезаш, хала хIама да могаш воацача сагах заIапхо мара ший цIагIарча наха цох кхы дIахо саг лоархIаш цахилар. Дукха хулаш долча тайп-тайпарча вIашагIкхетарашка арабоахаш, цига сакъердийташ хилча майра бовл заIапхой. Цул совгIа, уж шоаш дакъа лоацаш болаш из цIай дале а, е моллагIа кхыдола вIашагIкхетар дале а, уж хилча, вокхар а дог доагIа иштта хила. ТIаккха хала да цIагIарча наха, хьай дезало хьоца къамаьл дувцаш ца хилча, шоашта ловча тайпара унахочунга хьожаш хилча. Хийлане ладувгIа тигац заIапхошка, цар вахара уйлашка, тIаккха дIакIорда а дай соц саг. мегаргдац ший сагаца сов хьарама хила. ЗаIап бола нах шоаш цамогаш хилар диц а даь, кхыча наха нийса баха хьажа беза укх дунен тIа. Иштта саг вахаш хилча кхычарна а хьокхам хул цох. Цул совгIа диц де йиш яц, моллагIча лазара духьала Дала вайна маьл язбелга. Дерригача а дунен тIарча заIапхой денца даькъала бувц аз могаш мел боаца нах», — йоах, «Мял» яхача фонда кулгалхочо Дзейтанаькъан Лейлас.
Цхьаькха а да теркал де дезаш. МоллагIа могаш воаца саг бIарга вайча, цхьа тамашийна цун бIарахьежаш оамал я вай, дунен тIа из ишта хила йиш йоацаш мо. Цудухьа, наьха бокъо цхьатарра хургйолаш, нийсача уйлашца хила беза нах. ЧIоагIа теркам бе безаш хIама да наьха кхетам лакхбар. Кхетам боацача сага фуннагIа а ду, нийсдар е дацар аьнна, къоастам ца беш. Цудухьа ший дешарцара гIулакх тоаде деза массане а. «Шийгахьа Iилма доаца саг – веннача сагах тара ва, кхетам боаца саг – хьайбах тара ва», яьхаш да.

Матенаькъан Илез

 
По теме
Iилманхо - Сердало «Шух дикагIвар, Къуръан Iома а даь,из дIахьийхар ва» Элчан хьадис (с.а.с.) ТкъестлагIча бIаьшера вай мехка дин Ислам наьха санна даьржад.
07.12.2018
Хьехархочун никъ - Сердало Саг хIамангахьа совволаш а воацаш а хул. ХIара сага ше-ший ба, дунен чу воагIаш бена никъ.
07.12.2018
 
После общероссийского приёма граждан старикам, инвалидам-колясочникам, малоимущим и многодетным заявителям будет предоставлено социальное такси - Администрация города Последнее Обновление Дек 11, 2018 Заявителей из числа стариков, малоимущих и многодетных семей после приёма граждан будет развозить по домам социальное такси.
11.12.2018
Все гостиницы в «Армхи» на новогодние праздники забронированы - IngNews.Ru Все места размещения туристов забронированы на период новогодних праздников на всесезонном курорте «Армхи» в Ингушетии, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор ООО «Курорты Ингушетии» Магомед Евлоев.
11.12.2018
ДУМАТЬ О ПЕНСИИ СМОЛОДУ - Сердало Пенсионная, как, впрочем, и финансовая грамотность граждан – один из залогов динамичного развития любого государства.
10.12.2018
Апелляционная инстанция оставила в силе оправдательный приговор,которым врач,обвинявшийся в смерти пациентки,был оправдан за недоказанностью вины В комментарии «АГ» адвокат Башир Точиев назвал апелляционное постановле
11.12.2018 Magas.Ru
Подвиг не знает возраста 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества — особенный праздник, призванный отдать дань мужеству, самоотверженности, патриотическим качествам людей, по праву носящих это высокое звание.
09.12.2018 Ингушетия
Адаму Бекову вручена премия «Душа России» - Ингушетия Художественный руководитель детского хореографического ансамбля «Таргим» из Ингушетии Адам Беков награжден правительственной премией в области народного искусства «Душа России» в категории «Народный танец»,
11.12.2018 Ингушетия
Приглашаем на спектакль «Ганз» («Клад») - Министерство культуры Ингушский государственный драматический театр им. Базоркина приглашает вас на спектакль по пьесе известного ингушского писателя Бадрудина Горчханова «Ганз» («Клад»)  в постановке главного режиссера Мурата Галаева.
11.12.2018 Министерство культуры
Ингушский ансамбль «Сийг» — обладатель первого места и Гран-при фестиваля «Симфония звёзд» - Ингушетия Детский хореографический ансамбль «Сийг» из сельского поселения Троицкое Сунженского района стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса искусства и творчества «Симфония звёзд»,
11.12.2018 Ингушетия
Ингушский государственный драматический театр имени Базоркина приглашает зрителей на спектакль по пьесе Бадрудина Горчханова «Ганз» («Клад») в постановке главного режиссера театра Мурата Галаева, сообщает пресс-служба учреждения.
11.12.2018 Ингушетия
В Ингушетии завершился Всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди юношей - Министерство по физической культуре На льду Хоккейной академии Фетисова «Башлоам» завершился  Всероссийский турнир по хоккею с шайбой на кубок Героя России Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова.
10.12.2018 Министерство по физической культуре
История  воинской славы - Сердало Во Дворце культуры Назрани накануне прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню Героев Отечества.
10.12.2018 Сердало
Все гостиницы на ингушском курорте "Армхи" на новогодние праздники забронированы - Magas.Su Все места размещения туристов забронированы на период новогодних праздников на всесезонном курорте "Армхи" в Ингушетии, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор ООО "Курорты Ингушетии" Магомед Евлоев.
10.12.2018 Magas.Su
Пенсионная, как, впрочем, и финансовая грамотность граждан – один из залогов динамичного развития любого государства.
10.12.2018 Сердало
10 декабря — День прав человека. Дата связана с тем, что в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека.
10.12.2018 Сердало
12 декабря в мэрии Назрани пройдет день приема граждан в рамках общероссийской акции, посвященной Дню Конституции РФ - Администрация города Последнее Обновление Дек 11, 2018 12 декабря 2018 года в Администрации города Назрань с 12 – 00 до 20- 00 часов пройдёт личный прием граждан.
11.12.2018 Администрация города
DSC 0097 - Министерство по внешним связям В рамках проведения мероприятий, приуроченных Международному дню борьбы с коррупцией, Министерством по внешним связям, национальной политике,
11.12.2018 Министерство по внешним связям
Специалисты Сунженских РЭС филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» выяснили причину отключения воздушных линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение сельских поселений Мужичи, Алкун,
11.12.2018 Magas.Ru