Цхьоал юаш боккхий нах бий вай мекха? Болаш ба

Фото: serdalo.ru

Хьалха дIаяхача хана вай дай хиннад яхаш дувцаш цхьа эзди доаца Iадат да. Къавелча шоай да тускар чу а хоавий ахка вохийташ хиннав йоах дезало, из цамогаш хилар а, цо дилла деш дола къамаьл а ла ца могаш. Сона цIаккха бакъхийттадац из Iадат, хIана аьлча массаза, дIа денз хьа даьй сий деш, «хьаьша-даьна» аьнна цIа а, даар а лоаттадаьд гIалгIай фусамашка. Цудухьа сона массаза хийттад хIанз а хет мичча тайпара дале а гIалгIай къам ийрчдаккха, наха дегаза хетийта цхьан хана вай ца дезача наха арадаьха хабараш уж да, аьнна.

Вайна дагадоагIаш цIаккха а вай мехка боккхий нах дIачутелаш, къаьста цIа хиннадац. Мел чIоагIа хала бале а, мел уж могаш беце а боккхийча нахага хьожаш, царна эша гIулакх деш, массаза а эзди лелабаьб гIалгIаша шоай маIа а кхал а боккхий нах. Нагахьа санна ший сих хьадаьнна хIама деце, веший, йиший е моллагIа гаргара нах оарцагIа байле доагIа гIулакх ду вай воккхача сага а унахочоа а. ХIара гIалгIачоа ший декхар хет из. ХIаьта дIахо кIеззига цхьоал юаш болча боккхийча нахах лаьца.
Вайна эшаш дале а деце а тахан могаш боацаш а, дезал боацаш а цхьоал юаш бола боккхий нах вай мехка болаш ба. Геттара дукха беце а массехк фусам я уж. Царех цхьабараш дIахьажа саг воацаш ба, шоллагIбараш нахага шоашта Iунал дайта дог ца доагIаш, эхь хеташ ба. Уж а вожаш а вай нах ба вай лорабе а лелабе а Iунал де а дезаш. ХIанз хийлане хаттар отта тарлу мичахьа ба уж, хила йиш йолаш хIама дац Iа дувцар, аьнна. Долаш да из, долга вайна дика а хов.
Укх деношка КДЛ «Клуб добрых людей» яхача юкъарчено баьча балхах хов вайна цу тайпара нах вай мехка болаш хилар. Хьалха «Тешам» яхача фондо а баьбар цу тайпара болх боккийча наьха хьалага хьожаш, царна дезар Iалаш деш. ХIаьта хIанз КДЛ фонда викалаш баха хилар «Волонтерство как образ жизни», яхача шоай проекта тIа гIолла ишта ше цхьаь яхаш йола йоккха саг йолча хьоашалгIа. Фонда викалаша хьаяхачох из проект лаьрххIа хьожаяь я моллагIдолча бахьанашта тIагIолла шоаш цхьаь бисача боккхийча наха гIо де лаьрхIа.
«Цхьоал юаш бахача боккхийча нахага хьожаш, царна Iунал деш йола проект оаха йолаяь дукха ха яц. Ши кIира хьалха цхьаннахьеи, кхо ди хьалха цхьаькханахьеи хиннад тхо боккхий истий болча. Хьалхарчун дехар хиннадар ший цIагIа кIезга-дукха лостам бе, аьнна. Шийна дика могаш цахилар мара кхы дIахо хIама эшаш яцар из. ДIахо йодача хана а ишта цу йоккхача сага цIагIа лостам беш цун цIенал Iалашъе кийча ба тха волонтераш. Укх наькъа цун эшаш дола сурсат Iалаш а даь, цIагIа лостам мел эшача кулг а теха, дом баьккха баьхкаб уж. ХIаьта шоллагIйолча йоккхача сага дехар дар — шийна дика хIама хозаш цахиларах слуховой аппарат Iалашъе шийна, аьнна. ХIанз цун гIулакхага хьожаш да тхо. ДIахо моллагIа цхьоал юаш болча вай боккхийча исташта а къонахашта а Iунал де царга хьажа кийча да тхо», — йоах КДЛ фонда кулгалхочо Матенаькъан Натас.
Цхьаь бахаш бола боккхий нах волонтераш шоаша хьалох, моллагIча гаргарча нахага гIолла а наха юкъе нийсбеннача хезача а. Цох дийцар дIахо Натас: «Вай мехкарча фондай шоай цхьа база данных яхаш хIама да, цу спискашта тIагIолла а кхы дIахо гаргарча нахага гIолла а тохк оаха цхьаь биса боккхий нах. Нагахьа санна уж моргаш хуле царга хьажа кийча ба тха волонтераш. Цкъар, хьалхара дIадахача оаха царца къамаьл ду, фуд малад хоатташ, дар ховргдолаш. Цул тIехьагIа эшача гIулакхага хьежжа болх бу дIахо», — йоах Натас.
МоллагIволча воккхача сага эшар дукха хIама дац. Цун эшар – шийна теркам бар. Могаш вале а веце а къамаьл дувца догдоагIаш хул воккха саг. Ший дезал бале а, гаргара нах бале а лоалахой бале а, болхаш-боагIаш хила беза боккхий нах болча. МоллагIа Iа денача кердача хабарах сакъердалу цар. Ший хана дукха къа а хьийга, дезал кхебаь, царна истий кхийла, боахамаш даь уж бо а баьха Iоховшабаь бовлашше боккхий а хиле къалу даи нанеи. Иштта хьадоагIа ер дуне, вахаш вар дIагIертавезаш. Мичча тайпара дале а боккхийча нахаца лерхIам гIулакх хила деза.
Вай оал боккхийча наьха лерхIам бе беза, царга хьажа веза, эшар дезар Iалашде деза, аьле. Бакъда из тIехьа дус, нагахьа санна вай из кхоачашдеш ца хилча. Вай Iемад, ГIалгIай мохк цхьаьбола боккхий нах боаца эздий мохк ба яхаш, кхайкамаш деш, доаккхалдеш лела. Амма болаш ба вай мехка цхьоал юаш бала боккхий нах, уж дукхагIча даькъе истий а ба. МоллагIча бахьанца бисаб уж шоаш цхьаь ираз цахиларах. Бакъда вай царца хила деза царна эшар дезар Iалашдирца.
«Нагахьа санна шоашта ховш могаш боацаш, е лазар долаш къабенна боккхий нах бале тхога хоам бе, оаха тхоай волонтерашца цхьана дIа а даха царна эшар Iалашдергда. Тахан моллагIдолча хIамангахьа, мел кIезига из дале а бIаргаш дIакъовла йиш яц вай. Цхьана оарцагIдовла деза вай воашта гонахьарча нахага паргIато хургйолаш, дерригача дунен тIа а из паргIато яржаргйолаш», — йоах КДЛ фонда кулгалхочо Матенаькъан Натас.
Массехк шу хьалха вай мехка айдаьдар, цхьоал юаш болча могаш боацача боккхийча наха лаьрхIа вIаштара даь цIа хьалдича мишта хургдар-хьогI, аьнна хаттар. Дийца цIа дар больница а йолаш, ха яхача унахошка хьожаш лелаш болхлой а болаш моттиг Iалашъяр. Цу хана дукха нах дохьал хилар цу гIулакха. Цар йоахар, тахан а йоах гIалгIашта юкъе эшац из, нагахьа цу тайпара моттиг хуле вай боккхий нах дIачубала долалургда вай. Цхьан оагIорахьа кхетаду вай цар яхар, бакъда, цхьоал юаш багIача боккхийча наьха хаттар-м юстардаьнна дац, цар из яхе а. ХIанз а цхьоал юаш, дIа-хьа йистхила саг а воацаш бах уж. Ма йоагIийла адамга цхьоал.
Вайна хоза хет вай мехка Дом для престарелых дац оалаш, цунца хаттар юстарадоалаш даларе-м хIама дацар из. Бакъахьа хетар сона цу гIулакха лерттIа дага а байна вай мехка кулгалхоша а, юкъара болхлелабечар а из хаттар юстарадоаккхаре, боккхийча наха пайданегIа хургдолча тайпара. ХIана аьлча зама хувцаеннай, адама а хувцаденнад.

Матенаькъан Илез

№165 (12101), ера, 8 ноябрь, 2018 шу/Четверг, 8 ноября 2018 года

 
По теме
Халонаша къар ца ваь саг - Сердало Шолжа-ГIалий тIа баьхача гIалгIашта юкъе 80 шу даьнна нах лаха тахан атта хургдацар аьнна хет сона.
09.11.2018
ВIаши дукхадеза  хьажа вай - Сердало Миччахьа нах вIашагIкхийттача метте, мел чIоагIа хало, бала, гIайгIа, цоатам, сагото цига хиларах юхь елаенна саг бIаргавайча тоам хул хало тIакхаьча воалача сага.
30.10.2018
 
Медицина говзал - Сердало МоллагIа керда юкъе дена хIама, юхьанца боча а, цунга хьежжа лорадеш, нах дукха хьакхашта ца бовлаш а хул.
18.10.2018
Жительница республики подозревается в покушении на мошенничество - Следственный комитет Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении жительницы республики.
16.11.2018 Следственный комитет
Прокуратурой г. Назрани поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее дважды судимого 30-летнего жителя РСО-Алания Мациева М., который обвиняется в совершении преступлений,
16.11.2018 Прокуратура
20 ноября текущего года в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям сотрудники ОФСИН России по Республике Ингушетия окажут юридическую помощь.
16.11.2018 ОФСИН по Республике Ингушетия
На прошлой неделе только в Назрановском районе Ингушетии произошли три дорожно – транспортных происшествия с гибелью людей.
12.11.2018 Сердало
В соответствии со ст. 151 УПК РФ следователями Следственного комитета Российской Федерации производится предварительное следствие по уголовным делам, в том числе о преступлениях,
02.11.2018 Сердало
Порядка 7 тысяч человек стали участниками памятных мероприятий в Назрани, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий и 26-й годовщине «осетино-ингушского конфликта» 1992 года, сообщает пресс-служба Главы Ингушетии.
30.10.2018 Ингушетия
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка Адама Падиева «Природа и творчество» - Ингушетия В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка декоративно-прикладного искусства мастера художественной обработки дерева Адама Падиева «Природа и творчество»,
16.11.2018 Ингушетия
Т. Синюгина: Ключевую роль в сохранении родных языков играет не только система образования, но и семья - Постоянное представительство Республики Ингушетия В Торгово-промышленной палате РФ сегодня прошел ежегодный форум-диалог «Языковая политика: общественная экспертиза», организованный Федеральным агентством по делам национальностей РФ (ФАДН).
16.11.2018 Постоянное представительство Республики Ингушетия
Музей изобразительных искусств Ингушетии принимает участие в акции «Мой любимый музей» - Ингушетия Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии принимает участие во всероссийской акции «Мой любимый музей», которую проводит Министерство культуры России.
15.11.2018 Ингушетия
Жителей Ингушетии приглашают стать участниками конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след», сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств республики.
16.11.2018 Ингушетия
В рамках нового проекта «Презентация художника» в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошла презентация начинающей художницы Фатимы Балаевой, сообщает пресс-служба учреждения.
16.11.2018 Ингушетия
20181024_221155.jpg - Правительство Республики Ингушетия Этнографический музей, который будет открыт в стометровой Башне Согласия в декабре 2018 года в Магасе, может попасть в книги рекордов России и Гиннесса.
16.11.2018 Правительство Республики Ингушетия
Человек и работа Время трудовых подвигов, кажется, уходит в прошлое… Если раньше люди боролись за право на труд, то ныне, по оценке экспертов,
14.11.2018 Сердало
Цхьа юкъ яр вай мехка, машенаш вIашкакхийтта хиннача хатарех, геттара чIоагIа нах лозабаьб е саг веннав, яхаш хIара дийнахьа хоамаш хьахозаш, наьха коашка а мехка а таьзеташ, халахетараш латташ.
14.11.2018 Сердало
В Ингушетии реализуются 32 инвестиционных проекта на 25 млрд рублей - Администрация МО г. Карабулак В настоящее время на сопровождении Агентства инвестиционного развития Республики Ингушетия находятся и реализуются 32 инвестиционных проекта, их общая стоимость составляет более 25 млрд рублей.
16.11.2018 Администрация МО г. Карабулак
Уважаемые жители сельского поселения Пседах! 19 ноября, в связи с проведением плановых ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии в период времени с 10:00 до 14:00.
16.11.2018 Администрация Малгобекского р-на
Уважаемые жители сельских поселений  Аки-юрт,  Новый Редант, Зязиков-юрт,  и частично Нижние Ачалуки!
16.11.2018 Администрация Малгобекского р-на