Цхьоал юаш боккхий нах бий вай мекха? Болаш ба

Фото: serdalo.ru

Хьалха дIаяхача хана вай дай хиннад яхаш дувцаш цхьа эзди доаца Iадат да. Къавелча шоай да тускар чу а хоавий ахка вохийташ хиннав йоах дезало, из цамогаш хилар а, цо дилла деш дола къамаьл а ла ца могаш. Сона цIаккха бакъхийттадац из Iадат, хIана аьлча массаза, дIа денз хьа даьй сий деш, «хьаьша-даьна» аьнна цIа а, даар а лоаттадаьд гIалгIай фусамашка. Цудухьа сона массаза хийттад хIанз а хет мичча тайпара дале а гIалгIай къам ийрчдаккха, наха дегаза хетийта цхьан хана вай ца дезача наха арадаьха хабараш уж да, аьнна.

Вайна дагадоагIаш цIаккха а вай мехка боккхий нах дIачутелаш, къаьста цIа хиннадац. Мел чIоагIа хала бале а, мел уж могаш беце а боккхийча нахага хьожаш, царна эша гIулакх деш, массаза а эзди лелабаьб гIалгIаша шоай маIа а кхал а боккхий нах. Нагахьа санна ший сих хьадаьнна хIама деце, веший, йиший е моллагIа гаргара нах оарцагIа байле доагIа гIулакх ду вай воккхача сага а унахочоа а. ХIара гIалгIачоа ший декхар хет из. ХIаьта дIахо кIеззига цхьоал юаш болча боккхийча нахах лаьца.
Вайна эшаш дале а деце а тахан могаш боацаш а, дезал боацаш а цхьоал юаш бола боккхий нах вай мехка болаш ба. Геттара дукха беце а массехк фусам я уж. Царех цхьабараш дIахьажа саг воацаш ба, шоллагIбараш нахага шоашта Iунал дайта дог ца доагIаш, эхь хеташ ба. Уж а вожаш а вай нах ба вай лорабе а лелабе а Iунал де а дезаш. ХIанз хийлане хаттар отта тарлу мичахьа ба уж, хила йиш йолаш хIама дац Iа дувцар, аьнна. Долаш да из, долга вайна дика а хов.
Укх деношка КДЛ «Клуб добрых людей» яхача юкъарчено баьча балхах хов вайна цу тайпара нах вай мехка болаш хилар. Хьалха «Тешам» яхача фондо а баьбар цу тайпара болх боккийча наьха хьалага хьожаш, царна дезар Iалаш деш. ХIаьта хIанз КДЛ фонда викалаш баха хилар «Волонтерство как образ жизни», яхача шоай проекта тIа гIолла ишта ше цхьаь яхаш йола йоккха саг йолча хьоашалгIа. Фонда викалаша хьаяхачох из проект лаьрххIа хьожаяь я моллагIдолча бахьанашта тIагIолла шоаш цхьаь бисача боккхийча наха гIо де лаьрхIа.
«Цхьоал юаш бахача боккхийча нахага хьожаш, царна Iунал деш йола проект оаха йолаяь дукха ха яц. Ши кIира хьалха цхьаннахьеи, кхо ди хьалха цхьаькханахьеи хиннад тхо боккхий истий болча. Хьалхарчун дехар хиннадар ший цIагIа кIезга-дукха лостам бе, аьнна. Шийна дика могаш цахилар мара кхы дIахо хIама эшаш яцар из. ДIахо йодача хана а ишта цу йоккхача сага цIагIа лостам беш цун цIенал Iалашъе кийча ба тха волонтераш. Укх наькъа цун эшаш дола сурсат Iалаш а даь, цIагIа лостам мел эшача кулг а теха, дом баьккха баьхкаб уж. ХIаьта шоллагIйолча йоккхача сага дехар дар — шийна дика хIама хозаш цахиларах слуховой аппарат Iалашъе шийна, аьнна. ХIанз цун гIулакхага хьожаш да тхо. ДIахо моллагIа цхьоал юаш болча вай боккхийча исташта а къонахашта а Iунал де царга хьажа кийча да тхо», — йоах КДЛ фонда кулгалхочо Матенаькъан Натас.
Цхьаь бахаш бола боккхий нах волонтераш шоаша хьалох, моллагIча гаргарча нахага гIолла а наха юкъе нийсбеннача хезача а. Цох дийцар дIахо Натас: «Вай мехкарча фондай шоай цхьа база данных яхаш хIама да, цу спискашта тIагIолла а кхы дIахо гаргарча нахага гIолла а тохк оаха цхьаь биса боккхий нах. Нагахьа санна уж моргаш хуле царга хьажа кийча ба тха волонтераш. Цкъар, хьалхара дIадахача оаха царца къамаьл ду, фуд малад хоатташ, дар ховргдолаш. Цул тIехьагIа эшача гIулакхага хьежжа болх бу дIахо», — йоах Натас.
МоллагIволча воккхача сага эшар дукха хIама дац. Цун эшар – шийна теркам бар. Могаш вале а веце а къамаьл дувца догдоагIаш хул воккха саг. Ший дезал бале а, гаргара нах бале а лоалахой бале а, болхаш-боагIаш хила беза боккхий нах болча. МоллагIа Iа денача кердача хабарах сакъердалу цар. Ший хана дукха къа а хьийга, дезал кхебаь, царна истий кхийла, боахамаш даь уж бо а баьха Iоховшабаь бовлашше боккхий а хиле къалу даи нанеи. Иштта хьадоагIа ер дуне, вахаш вар дIагIертавезаш. Мичча тайпара дале а боккхийча нахаца лерхIам гIулакх хила деза.
Вай оал боккхийча наьха лерхIам бе беза, царга хьажа веза, эшар дезар Iалашде деза, аьле. Бакъда из тIехьа дус, нагахьа санна вай из кхоачашдеш ца хилча. Вай Iемад, ГIалгIай мохк цхьаьбола боккхий нах боаца эздий мохк ба яхаш, кхайкамаш деш, доаккхалдеш лела. Амма болаш ба вай мехка цхьоал юаш бала боккхий нах, уж дукхагIча даькъе истий а ба. МоллагIча бахьанца бисаб уж шоаш цхьаь ираз цахиларах. Бакъда вай царца хила деза царна эшар дезар Iалашдирца.
«Нагахьа санна шоашта ховш могаш боацаш, е лазар долаш къабенна боккхий нах бале тхога хоам бе, оаха тхоай волонтерашца цхьана дIа а даха царна эшар Iалашдергда. Тахан моллагIдолча хIамангахьа, мел кIезига из дале а бIаргаш дIакъовла йиш яц вай. Цхьана оарцагIдовла деза вай воашта гонахьарча нахага паргIато хургйолаш, дерригача дунен тIа а из паргIато яржаргйолаш», — йоах КДЛ фонда кулгалхочо Матенаькъан Натас.
Массехк шу хьалха вай мехка айдаьдар, цхьоал юаш болча могаш боацача боккхийча наха лаьрхIа вIаштара даь цIа хьалдича мишта хургдар-хьогI, аьнна хаттар. Дийца цIа дар больница а йолаш, ха яхача унахошка хьожаш лелаш болхлой а болаш моттиг Iалашъяр. Цу хана дукха нах дохьал хилар цу гIулакха. Цар йоахар, тахан а йоах гIалгIашта юкъе эшац из, нагахьа цу тайпара моттиг хуле вай боккхий нах дIачубала долалургда вай. Цхьан оагIорахьа кхетаду вай цар яхар, бакъда, цхьоал юаш багIача боккхийча наьха хаттар-м юстардаьнна дац, цар из яхе а. ХIанз а цхьоал юаш, дIа-хьа йистхила саг а воацаш бах уж. Ма йоагIийла адамга цхьоал.
Вайна хоза хет вай мехка Дом для престарелых дац оалаш, цунца хаттар юстарадоалаш даларе-м хIама дацар из. Бакъахьа хетар сона цу гIулакха лерттIа дага а байна вай мехка кулгалхоша а, юкъара болхлелабечар а из хаттар юстарадоаккхаре, боккхийча наха пайданегIа хургдолча тайпара. ХIана аьлча зама хувцаеннай, адама а хувцаденнад.

Матенаькъан Илез

№165 (12101), ера, 8 ноябрь, 2018 шу/Четверг, 8 ноября 2018 года

 
По теме
Халонаша къар ца ваь саг - Сердало Шолжа-ГIалий тIа баьхача гIалгIашта юкъе 80 шу даьнна нах лаха тахан атта хургдацар аьнна хет сона.
09.11.2018
ВIаши дукхадеза  хьажа вай - Сердало Миччахьа нах вIашагIкхийттача метте, мел чIоагIа хало, бала, гIайгIа, цоатам, сагото цига хиларах юхь елаенна саг бIаргавайча тоам хул хало тIакхаьча воалача сага.
30.10.2018
 
Медицина говзал - Сердало МоллагIа керда юкъе дена хIама, юхьанца боча а, цунга хьежжа лорадеш, нах дукха хьакхашта ца бовлаш а хул.
18.10.2018
В правоохранительной деятельности широкое применение находят новые информационные технологии, используется широкий спектр современных коммуникационных, научно-технических средств и методов для охраны жизни,
20.01.2019 МВД России по Республике Ингушетия
Не разжигай «Ирон» вражду - Magas.Ru 15 января 2019 года Промышленным районным судом г. Владикавказа рсо-Алания жителю осетии 1971 года рождения вынесен обвинительный приговор по ст.
18.01.2019 Magas.Ru
Сотрудника полиции Адама Хамхоева, получившего серьезные ранения при обстреле автомобиля начальника центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, перевезли в госпиталь Ханкалы.
15.01.2019 Ингушетия
Сотрудник полиции, получивший огнестрельные ранения при обстреле автомобиля начальника центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, может быть доставлен в московскую больницу во вторник,
13.01.2019 Ингушетия
В реанимационном отделении Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани от полученных ран скончался сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при обстреле автомобиля накануне вечером в Сунженском районе,
13.01.2019 Ингушетия
AF3I9307.jpg - Республика Ингушетия Министерством культуры и архивного дела Республики Ингушетия подано в Минкультуры России заявки на проведение четырех творческих проектов в рамках года театра в 2019 году.
19.01.2019 Республика Ингушетия
ЭТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ И НУЖНО СЪЕСТЬ Ингредиенты: 1 кг. мяса или 500 г грудинки и 500 г огузки, ½ стакана подсолнечного масла, 1 репчатый лук, 1 ч.л.
18.01.2019 Сердало
(берашта) Нане хIара сайранна фаьлгаш дувц ший къонгий берашта. Наггахьа цун мехкарий даь-цIа баьхкача, цар бераш а бийса яккха дисача нане фаьлгашка ладувгIаш хул.
18.01.2019 Сердало
«Хьайбаех дола гIалгIай фаьлгаш», оттадаьраш: Д. Мальсагов, Б. Зязиков. Нохч-ГIалгIай книжни издательство, Грозный — 1961 шу.
18.01.2019 Сердало
Школьники Ингушетии принимают  участие в показательных мероприятиях по альпинизму - Министерство по физической культуре Сегодня в  физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Джейрах  стартовали показательные мероприятия по альпинизму для школьников.
19.01.2019 Министерство по физической культуре
Студента оамал - Сердало Нальчикерча КБГУ оалача паччахьалкхен университете деша вагIар Башир. 2005 шу дар из.
18.01.2019 Сердало
Экс-министр культуры Ингушетии займет пост вице-премьера республики - Magas.Ru Бывший министр культуры и архивного дела Ингушетии Марет Газдиева будет назначена заместителем председателя правительства региона, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в четверг информированный источник.
17.01.2019 Magas.Ru
Где прячется талант? - Сердало Наша эпоха, помимо многочленных известных «этикеток», наверное, будет еще именоваться и «веком одаренных детей».
18.01.2019 Сердало
В России предложили предоставить льготы молодым туристам Молодежь, путешествующая по России, может получить льготы.
18.01.2019 Сердало
Длинные новогодние праздники завершились. В Назрани начались работы по возведению новых производственных, торговых и жилых объектов.
18.01.2019 Сердало
Хьаэттай оаргам (тIабаьнна хьонк) боаккха ха. Январь бетта хьалхара денош дIадаьлчахой дIабола а бенна, хьонк баккха хьунагIа ухаш ба нах.
18.01.2019 Сердало
В правоохранительной деятельности широкое применение находят новые информационные технологии, используется широкий спектр современных коммуникационных, научно-технических средств и методов для охраны жизни,
20.01.2019 МВД России по Республике Ингушетия
Ислам Ахциев - Ингушетия Ислам Ахциев Архив Руководитель студенческого научного общества Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Ислам Ахциев вошел в состав расширенного молодежного законотворческого экспертного совета молодежного парлам
20.01.2019 Ингушетия
       Накануне на инстаграмм поступило обращение от жителя села, связанное с порывом водопроводной трубы на участке дороге,примыкающей к административной границе города Малгобек.
19.01.2019 Администрация Малгобекского р-на